Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Je kan enkel online inschrijven via de website van Voetvorm. Inschrijven via mail of telefonisch kan niet.
 • Door het online formulier te verzenden en je in te schrijven, verklaar je je akkoord met en aanvaard je de algemene voorwaarden van Voetvorm zoals die hier beschreven staan. 
 • Na inschrijving ontvang je via mail een factuur. Check zeker altijd je SPAM inbox! Het verschuldigde bedrag dient overgeschreven te worden binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van inschrijving.
 • Je ontvangt in de week voor de opleiding nog een mail met laatste praktische schikkingen.
 • Opgelet: In geval van het niet betalen binnen de vooropgestelde termijn van 14 kalenderdagen zonder schriftelijke annulatie via e-mail, behoudt Voetvorm zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van inschrijving voor andere activiteiten door Voetvorm georganiseerd.

 

Annuleringspolicy

 • Annuleren kan kosteloos tot 14 kalenderdagen na inschrijvingsdatum.
 • Bij annulering tot en met 30 kalenderdagen voor de cusrsusdatum wordt een administratieve kost van 40 euro aangerekend, ongeacht het bedrag van het inschrijvingsgeld.
 • Bij annulering later dan 30 kalenderdagen voor de cursus is het totale bedrag van het inschrijvingsgeld verschuldigd. 
 • Deelnemers kunnen zich in geval van overmacht laten vervangen. In dat geval volstaat het de gegevens van de vervanger door te geven. Deelnemer en vervanger regelen in dat geval de financiële kant, zonder enige tussenkomst van Voetvorm.
 • Het is niet toegestaan om tussen verschillende edities van opleidingen over te stappen.

 

Algemene bepalingen

 • Voetvorm behoudt zich het recht voor om een opleiding te annuleren in geval van onvoldoende inschrijvingen of door overmacht. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald. Voetvorm behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in het programma en de plaats van een opleiding.
 • Lesmateriaal is eigendom van de cursist, het auteursrecht is eigendom van Voetvorm en zijn lesgevers, tenzij expliciet en schriftelijk voorafgaandelijk werd meegedeeld . Het kopiëren van lesmateriaal is bijgevolg onder geen beding toegestaan.
 • Voetvorm is niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens de opleidingen of op het traject ernaartoe.
 • Voetvorm gebruikt gegevens van deelnemers om hen op de hoogte te houden van het aanbod. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden in de privacyverklaring hieronder.
 • Voetvorm houdt zich eraan om alle persoonlijke gegevens van deelnemers in het kader van de scholing worden als vertrouwelijk te beschouwen. Deze geheimhoudingsverklaring wordt onderschreven door alle medewerkers van Voetvorm én door de lesgevers.

 

Privacyverklaring

Voetvorm behandelt de gegevens die via haar websites worden meegedeeld of verzameld met grote zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring wil Voetvorm de bezoekers informeren over de gegevens die via haar websites worden meegedeeld of verzameld en het doel waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

Persoonsgegevens

Voor sommige diensten op de website van Voetvorm (vragen stellen, aanvraag offerte, inschrijving, etc.) worden persoonsgegevens ingezameld. Persoonsgegevens bevatten informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of een telefoonnummer. Voetvorm verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Voetvorm verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend om het specifieke doel waarvoor zij via de website worden ingezameld te kunnen realiseren. De ingezamelde persoonsgegevens worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan het personeel dat het doel van de inzameling dient te realiseren. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten Voetvorm wanneer dat nodig blijkt te zijn om het doel van de inzameling te realiseren, of in de gevallen voorzien in de wet. Als de bezoeker van de website bepaalde, onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen, behoudt Voetvorm zich het recht voor om de vraag of het verzoek van de bezoeker niet af te handelen.

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn of haar persoonsgegevens inkijken, ze laten verbeteren of, indien hij of zij daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. De betrokken persoon kan dit recht uitoefenen door een gedagtekend en ondertekend verzoek, samen met een kopie van de identiteitskaart, per post te versturen naar Voetvorm, Heistraat 29, 9860 Oosterzele. Een verzoek kan ook via e-mail worden verstuurd naar voetvormtraining@gmail.com.

 

Bezoekersinformatie

Servers slaan automatisch gegevens op die de browser van de bezoeker verstuurt telkens deze de website van Voetvorm raadpleegt. Deze serverlogbestanden kunnen de volgende informatie bevatten: de datum en het tijdstip van het bezoek, het IP-adres van de bezoeker, het type browser dat de bezoeker gebruikt, de browsertaal en de schermgrootte van de browser, en een of meer cookies waaraan de browser kan worden herkend. Deze informatie wordt niet in verband gebracht met persoonsgegevens die elders worden ingezameld en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek aan de website vast te leggen. Deze statistieken zijn bedoeld voor het evalueren en verbeteren van de website van Voetvorm.